• دفتر تهران: 22548642-021
  • کارخانه قم: 36647492-025
  • ایمیل: kimia.co@yahoocom

رزین های آلکیدی

در صنایع رنگسازی آلکید رزینها در میان انواع رزینهای صنعتی متنوع و فراوان موجود در جهان از مهم ترین و پرمصرف ترین آنها

می باشند که به دو صورت روش مستقیم از اسید چرب و روش آلکالیزاسیون تهیه می شوند.

 انواع رزینهای آلکیدی

رزینهای آلکیدی کوتاه روغن : که دارای 25 الی 47 درصد روغن است.

رزین الکید متوسط روغن: که دارای 47 الی 56 درصد روغن است.

رزین الکید بلند روغن: که دارای 56 الی بیشتر درصد روغن است.

رزین آلکید بلند روغن از موادی که در ذیل نام برده می شود طی واکنش  پلیمریزاسیون تراکمی تهیه می گردد